ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 18-19 มีนาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว