Bangkok,Thailand.
064-798-4192
info@rdbi.co.th

Tag: Big Data Analytics seminar

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop: 27-29 พฤษภาคม 2562, 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 18-19 มีนาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

แนะนำหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics Best Practice & Workshop 2018

จากความสำเร็จในการจัดสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop ในปีที่ผ่านมา บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัดของเราได้ขยายขอบเขตของหลักสูตร เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น. โดยในปี 2561 นี้ เราเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Business Analytics/ Big Data Analytics Best Practice & workshop 2018 พร้อมทั้งแยกออกเป็น 3 หลักสูตร เพื่อให้ลูกค้าเลือกลงทะเบียนได้ตามความสนใจ ทั้งระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advanced  โดยเราจะเริ่มจัดสัมมนาคอร์สนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป