Bangkok,Thailand.
02-0022752
info@rdbi.co.th

Instructor

About Instructor

ทีมงาน Instructors ของ R&D BI

 

 

 

คุณนุชนาฏ รงรอง
Nuchanat Rongroang
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด

Instructors : Business Analytics course

 • ประวัติการทำงาน

  ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
  • ผู้สร้างหลักสูตร Business Analytics Best Practice & Workshop ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 18 ครั้ง (ณ 30 กันยายน 2561)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
  • ผู้จัดการ และที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษา บริษัท วิช คอนซัลติ้ง จำกัด (2555-2559)
   มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการ Business Intelligence & Budgeting Planing ระดับ Enterprise โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 องค์กร ภายในระยะประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
  • มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Business Analytics จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท New Wave Asia จำกัด (2558-2559)
  • มีประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรของ IBM Cognos BI และ IBM Cognos TM1 หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (2559)
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553-2555) จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์หัวหน้าโครงการ / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะทำงานร่วม จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
  • วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2554) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2552) ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12-16 ก.ค. 2551) และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ (2551-2552) ร่วมกับ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย์หัวหน้าโครงการ/รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550-2553) ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
  • เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการโซล่าเซลล์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549-2550)
  • เจ้าหน้าที่บริหาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (2548 - 2549) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูแล ประสานงาน ในหลักสูตร จัดทำประกันคุณภาพ จัดทำแผนและงบประมาณของหลักสูตร
  • เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2547-2548) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำปี รายงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จัดทำเว็บไซต์ส่วนนโยบายและแผน ดูแลจัดทำระบบเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ฝ่ายบัญชี บริษัทเอกชน (2546) ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบกระบวนการทำงาน จุดไหนที่มีโอกาสสินค้าสูญหาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของสินค้า
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท คาร์ คอนวีเนี่ยน เซ็นเตอร์ จำกัด (2545-2546)
   จัดทำข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อไปจัดทำโปรโมชั่นหรือทำกลยุทธ์ในการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีก ดูแลระบบบัญชีบ้านเชียง และระบบบริหารเงินเดือน

  ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2544)
[Download PDF file]
 

ดร.ไพรสันต์  ผดุงเวียง
Praisan Padungweang, Ph.D.

Instructors : Big Data Analytics course

 • ประวัติการทำงาน

  ประวัติการทำงาน

  วันที่เริ่มทำงาน ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ภารกิจที่รับผิดชอบ
  ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด วิทยากรและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • สอนในหลักสูตร Big Data Analytics Module A, B, C
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Big Data Analytics, Machine Learning, Deep learning
  16 ม.ค. 2558

  – ปัจจุบัน

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาจารย์
  • ­สอนวิชา Programming I – II (ป.ตรี)
  • ­สอนวิชา Big Data Analytics (ป.ตรี, ป.โท)
  • ­สอนร่วมในวิชา Customer-relationship management (ป.โท)
  • ­วิจัย ให้คำปรึกษา (ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก, หน่วยงานภายนอก)
  16 ส.ค. 2556

  15 ม.ค. 2558

  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
  • ­สอนวิชา Business Programming I – II (ป.ตรี)
  • สอนวิชา Analysis and Design for Business Information System (ป.ตรี)
  • สอนวิชา Object Oriented Programming (ป.โท)
  • วิจัย ให้คำปรึกษา

  วุฒิการศึกษา

  ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้ารับการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
  ปริญญาเอก ปรด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 2555
  ปริญญาโท วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 2549
  ปริญญาตรี วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 2544

  ประวัติการเป็นวิทยากรอบรมและเป็นที่ปรึกษา

  วันที่ หัวข้อ
  สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน งานวิจัยด้าน AI เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการทำนายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยใช้ Deep learning technology ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ
  สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน การวิเคราะห์ log ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้ในระบบแนะนำการเข้าใช้งานเว็บ โดยใช้ Big data technology
  24 สิงหาคม 2561 เป็นวิทยากร จัดทำสื่อ e-Learning  ของสำนักงาน ก.พ.  วิชา Data Analytics
  23-26 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  1 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2561 การวิเคราะห์ความผิดปกติของพฤติกรรมการใช้บริการจากโครงการของหน่วยงานรัฐโดยใช้ Big data technology
  22,23,29,30 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Machine Learning Techniques for Predictive Maintenance with Big Data on Hadoop environment จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  15,16,20 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Data Scientist Essentials ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
  6-9 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี
  2,9,15,22,23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
  1 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Essentials ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
  14 ธันวาคม 2560 เป็นหนึ่งในวิทยากรอบรมหัวข้อ NoSQL and HADOOP จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

  พระจอมเกล้าธนบุรี

  22 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics: Large Scale Recommender Systems ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2017) จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  21, 23-24 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data Analytics จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี
  29 – 31 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  24 – 26 มกราคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  30 – 31 สิงหาคม 2557
  และ 1 กันยายน 2557
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch 2 Framework จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2 - 4 มิถุนายน 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android, iOS, BlackBerry และ Windows Phone จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ประวัติการบริการวิชาการด้านงานวิจัย

  Reviewer (International Journals)

  • IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
  • Neural Networks
  • ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

  Reviewer (International Conferences)

  • International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
  • International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)
  • International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Application (ICAICTA)
  • International Conference on Advances in Information Technology (IAIT)

  ประวัติ และรางวัลที่ได้รับทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2555)
   • ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
   • ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   • ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในงานสัมมนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ RGJ Seminar Series 2552
   • เป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยน ณ LINC laboratory at the Center for Advanced Computer Studies (CACS), University of Louisiana at Lafayette, United States (ตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554)
   • บทความวิจัยได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 1 ของ IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) Top Accessed Articles ประจำเดือนกันยายน 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 (พฤษภาคม 2547 – มีนาคม 2549)
   • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความเร็วขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยด้วยเทคนิคของเครือข่ายประสาทเทียม (เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีในการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่งสามารถใช้ได้กับการประมวลผลภาพถ่าย และการติดตามวัตถุในภาพเคลื่อนไหว)
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 2544 (พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2544)
   • ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
   • ฝึกงานเกี่ยวกับการประมวลผลภาพถ่ายดวงดาวจากกล้องโทรทัศน์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[Download PDF file]