Bangkok,Thailand.
02-0022752
info@rdbi.co.th

Instructor

About Instructor

คุณนุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • ผู้สร้างหลักสูตร Business Analytics Best Practice & Workshop ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 18 ครั้ง (ณ 30 กันยายน 2561)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
 • ผู้จัดการ และที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษา บริษัท วิช คอนซัลติ้ง จำกัด (2555-2559)
  มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการ Business Intelligence & Budgeting Planing ระดับ Enterprise โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 องค์กร ภายในระยะประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 • มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Business Analytics จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท New Wave Asia จำกัด (2558-2559)
 • มีประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรของ IBM Cognos BI และ IBM Cognos TM1 หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (2559)
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553-2555) จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์หัวหน้าโครงการ / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะทำงานร่วม จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
 • วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2554) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2552) ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12-16 ก.ค. 2551) และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ (2551-2552) ร่วมกับ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย์หัวหน้าโครงการ/รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550-2553) ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
 • เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการโซล่าเซลล์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549-2550)
 • เจ้าหน้าที่บริหาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (2548 – 2549) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูแล ประสานงาน ในหลักสูตร จัดทำประกันคุณภาพ จัดทำแผนและงบประมาณของหลักสูตร
 • เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2547-2548) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำปี รายงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จัดทำเว็บไซต์ส่วนนโยบายและแผน ดูแลจัดทำระบบเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ฝ่ายบัญชี บริษัทเอกชน (2546) ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบกระบวนการทำงาน จุดไหนที่มีโอกาสสินค้าสูญหาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของสินค้า
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท คาร์ คอนวีเนี่ยน เซ็นเตอร์ จำกัด (2545-2546)
  จัดทำข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อไปจัดทำโปรโมชั่นหรือทำกลยุทธ์ในการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีก ดูแลระบบบัญชีบ้านเชียง และระบบบริหารเงินเดือน

ประวัติการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2544)