All R&D BI Post

ประกาศจากทางบริษัทฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการรองรับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและครอบครัว ลูกค้า และพันธมิตรของเราทุกคน. ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงถึงมาตรการสำคัญๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของลูกค้า และครอบครัวของท่าน ตลอดจนพนักงานของเรา และครอบครัวของเรา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในจดหมายฉบับนี้

เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management: 21-22 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop: 5-6 มิถุนายน 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ติด MRT กำแพงเพชร) หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Power BI Desktop เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Datascientist

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 7) : Introduction to deep learning

ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning และ Deep learning model and application สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

Datascientist

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 6) : Sentiment analysis on text data

แนะนำวิธีการจัดการข้อมูลที่เป็น text การเตรียมข้อมูลสำหรับสร้างโมเดล การแปลงข้อมูล Text ให้เป็นตัวเลขในตาราง สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini ใกล้ MRT ลุมพินี) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานและพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine leaning Model) และสามารถเลือก Machine Leaning Model ให้เหมาะสมกับงานได้ ฝึกการเลือกใช้เครื่องมือกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถเตรียมข้อมูล ตรวจหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลหลายรูปแบบมาช่วยสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการทำนายได้

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 4-5 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

Datascientist

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 5) : Recommender system

แนะนำเทคนิคที่ใช้ใน Recommender system ได้แก่ Association analysis และ Collaborative filtering และแนะนำตัวอย่าง Application ที่ใช้ Association Rules สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

Datascientist

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 3) : ขั้นตอนการสร้างโมเดลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อธิบายขั้นตอนการสร้างโมเดลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 1) ทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) 2) การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) 3) การสร้างโมเดลและการประเมินโมเดล (Model Training and Model Evaluation) สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Datascientist

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 4) : การสร้างโมเดลใช้เทคนิค Unsupervised and Supervised Machine Learning

การสร้างโมเดลมี 2 หัวข้อหลักๆ ถ้าข้อมูลแบบไม่มี target จะใช้เทคนิคแบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Machine Learning) ซึ่งในหัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับ Clustering : K-means และถ้ามี target จะใช้เทคนิคแบบมีผู้สอน (Supervised Machine Learning) สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

DS1

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 2) : Data cleansing

อบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ช่วงที่ 2) วันที่จัดอบรม : วันที่ 14 -15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 6 วัน ) Data cleansing เป็นการทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับการสร้างโมเดล จำแนกประเภทของข้อมูล วิธีการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป (Missing Values) และวิธีการหาข้อมูลที่ผิดปกติ (Outlier) สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

DS1

สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 1) : Introduction to Data Science and Machine Learning and Introduction to Hadoop

อบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials วันที่จัดอบรม : วันที่ 14 -15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 6 วัน )Introduction to Data Science and Machine Learning, Introduction to Hadoop, HDFS, YARN, MapReduce, Spark, Spark Platform, งานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, งานของนักวิศวกรข้อมูล สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม